YELLOW SKELETON

Atelier Art

65 x 50 cm, oil stick, markers, acrylic on paper (300 euros)